Статистикийн алба

 • 2020 оны 04 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2020 оны 04 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2020 оны 03 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2020 оны 03 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2020 оны 02 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2020 оны 02 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2020 оны 01 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2020 оны 01 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 12 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 12 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 11 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 11 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 10 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 10 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 9 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 9 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 8 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 8 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 7 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 7 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 6 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 6 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 5 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 5 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 4 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 4 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 3 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 3 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 2 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 2 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)
 • 2019 оны 1 сарын мэдээ ( ТАТАХ)
 • 2019 оны 1 сарын мэдээ дүгнэлт (ТАТАХ)