Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын баг

Байгууллагын эрсдэлийн удирдлагын багийн гишүүд ЭМТҮйлчилгээний эрсдэлийг бүртгэх хариу арга хэмжээ авах тухай ЭМС-ын 566, АНЭ- ийн даргын А/37 тоот тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилгоор “Байгууллагад тохиолдож болох аюул ослыг тодорхойлж, эрсдэлийг бууруулах, ирээдүйд учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх цогц үйл ажиллагаа” – г тодорхойлох сургалт, хэлэлцүүлгийг 4 сарын 22,23ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *